aktualności Wokół klubu

W dniu 6 kwietnia 2023 roku doszło do podpisania umowy inwestycyjnej, mocą której Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. pozyska nowego, większościowego akcjonariusza.

W 2019 roku przeprowadzono proces wyodrębnienia i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tyski Sport S.A. – sekcji piłki nożnej na rzecz Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. Przeniesienie sekcji do uprzednio utworzonej Spółki, w której 100% akcji należało do Tyski Sport S.A., powołanej tylko do prowadzenia działalności klubu piłki nożnej, miało na celu usprawnienie prowadzenia negocjacji z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym wyłącznie w klub piłkarski, co w przypadku dalszego prowadzenia sekcji w ramach Tyski Sport S.A. będącej właścicielem Stadionu Miejskiego w Tychach oraz dwóch innych sekcji sportowych (hokeja na lodzie oraz koszykówki) było praktycznie niemożliwe.

Na skutek prowadzonych przez Zarządy Tyski Sport S.A. oraz Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. działań, doszło do zainteresowania zaangażowaniem kapitałowym w Spółkę grupy inwestorów, która począwszy od 2016 roku zainwestowała w osiem klubów piłkarskich na terenie Europy: OGC Nice (Francja), Barnsley FC (Anglia), FC Thun (Szwajcaria), K.V. Oostende (Belgia), Esbjerg fB (Dania), FC Den Bosch (Holandia), AS Nancy (Francja), 1.FC Kaiserslautern (Niemcy).

Trwające ponad rok rozmowy i negocjacje doprowadziły do sfinalizowania umowy inwestycyjnej, na podstawie której nowym, większościowym akcjonariuszem Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. zostanie powołana spółka celowa – Tychy Investment Company Limited z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

W najbliższym czasie Tychy Investment Company Limited obejmie akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. Docelowo nowy inwestor będzie posiadał 75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, a środki finansowe wpłacone do Spółki tytułem podwyższenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na inwestycje w klub i podniesienie poziomu sportowego drużyny. Właścicielem 25% akcji Spółki pozostanie Tyski Sport S.A.

W związku z zawarciem umowy inwestycyjnej, w dniu 6 kwietnia 2023 roku doszło do zmian w organach Spółki. Leszek Bartnicki pozostaje Prezesem Zarządu, a skład Zarządu Spółki został powiększony o dwóch nowych Członków Zarządu, którymi zostali Maximilian Kothny oraz Averi Seelig. Natomiast w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: Frederick R. Ayers Jr., Paul Conway, Miłosz Surdziel oraz Dominik Urbanik.

The new majority shareholder of the GKS Tychy S.A. Football Club

On April 6, 2023, an investment agreement was signed under which Klub Football GKS Tychy S.A. will acquire a new, majority shareholder.

In 2019, the process of separating and transferring an organized part of the Tyski Sport S.A. enterprise was carried out. – football section for the GKS Tychy S.A. Football Club The transfer of the section to the previously established Company, in which 100% of shares belonged to Tyski Sport S.A., established only to conduct the activities of a football club, was aimed at streamlining negotiations with potential investors interested in capital involvement only in a football club, which in the case of continuing the section as part of Tyski Sport S.A. which is the owner of the Municipal Stadium in Tychy and two other sports sections (ice hockey and basketball) was practically impossible.

As a result of the activities carried out by the Management Boards of Tyski Sport S.A. and the GKS Tychy S.A. Football Club. activities, a group of investors became interested in capital involvement in the Company, which has invested in eight football clubs in Europe since 2016: OGC Nice (France), Barnsley FC (England), FC Thun (Switzerland), K.V. Oostende (Belgium), Esbjerg fB (Denmark), FC Den Bosch (Netherlands), AS Nancy (France), 1.FC Kaiserslautern (Germany).

Talks and negotiations lasting over a year led to the finalization of the investment agreement, based on which the new, majority shareholder of Klub Football GKS Tychy S.A. a special purpose vehicle will be established – Tychy Investment Company Limited with its registered office in the British Virgin Islands.

In the near future, Tychy Investment Company Limited will acquire new issue shares in the increased share capital of Klub Football GKS Tychy S.A. Ultimately, the new investor will hold 75% of shares in the Company’s share capital, and the funds paid to the Company as an increase in the share capital will be used for investments in the club and raising the sports level of the team. Tyski Sport S.A. will remain the owner of 25% of the Company’s shares.

In connection with the conclusion of the investment agreement, on April 6, 2023, there were changes in the Company’s governing bodies. Leszek Bartnicki remains the President of the Management Board, and the composition of the Management Board of the Company was increased by two new Members of the Management Board: Maximilian Kothny and Averi Seelig. The Company’s Supervisory Board consists of: Frederick R. Ayers Jr., Paul Conway, Miłosz Surdziel and Dominik Urbanik.