position: absolute; right: 25px; top: 48pxposition: absolute; right: 05px; top: 28px

Komunikat ws. zaproszenia do negocjacji

Piłka nożna › Aktualności › Wiadomości
sobota, 24 sierpnia 2019 09:06
autor: GKS Tychy
fot. Łukasz Sobala/www.pressimages.pl

Tyski Sport Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000383275, zwana dalej „Zbywcą”

zaprasza do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji

w przedmiocie zbycia akcji oraz objęcia akcji nowej emisji spółki działającej pod firmą: Klub Piłkarski GKS Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000745769, o kapitale zakładowym w wysokości 5.971.200,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden dwieście złotych), zwanej dalej „Spółką”. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Zbywca zaprasza do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w następujących obszarach:

1. Zbycie akcji Spółki w minimalnej liczbie 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy), a w maksymalnej liczbie 59.000 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji, które stanowią odpowiednio 50,24% i 98,81% kapitału zakładowego Spółki.

Planowany okres zbycia akcji Spółki: I kwartał 2020 r. – po zatwierdzeniu przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

2. Objęcie akcji nowej emisji Spółki w minimalnej liczbie 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

Planowany okres podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji Spółki będzie stanowił jeden z obszarów negocjacji.

 

>>>ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI<<<

 

Tyski Sport Spółka Akcyjna with registered office in Tychy, Poland, address: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 7, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court Katowice-Wschód in Katowice, VIII Commercial Division under entry No. KRS 0000383275, hereinafter referred to as the “Seller”,

hereby invites to respond to the invitation to negotiations

with regard to the disposal of shares and taking up new issue shares in Klub Piłkarski GKS Tychy Spółka Akcyjna with registered office in Tychy, address: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 7, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court Katowice-Wschód in Katowice, VIII Commercial Division under entry No. KRS 0000745769, with the share capital of PLN 5,971,200.00 (five million, nine hundred and seventy-one [thousand], two hundred zloty), hereinafter referred to as the “Company”. A par value per share amounts to PLN 100.00 (one hundred zloty).

The Seller hereby invites to respond to the invitation to the negotiations in the following areas:

1. Disposal of no less than 30,000 (thirty thousand) and no more than 59,000 (fifty-nine thousand) shares in the Company, which represents respectively 50.24% and 98.81% of the Company’s share capital.

The planned period when the shares will be sold: Q1 2020 – after the approval of financial statements for the financial year 2019 by the Company’s Annual General Shareholders’ Meeting.

2. Taking up no less than 60,000 (sixty thousand) new issue shares in the Company.

The planned period of a share capital increase by way of a new share issue will constitute one of the negotiation areas.

 

>>>INVITATIONS TO NEGOTIATIONS<<<

Zgłoś błąd

Widzisz błąd na naszych stronach?
Napisz do nas!
created by:input.com.pl
Copyright © 2003-2019 Tyski Sport S.A. · Polityka plików cookies